Samarbeid og eierskap

Oppdatert av Lifetools AS

KnowMe kommer som et tomt rammeverk. Det er nettverket rundt personen som skal bygge innholdet, derfor blir koordinering og samarbeid sentralt. KnowMe vil først bli et reelt system for funksjonell kommunikasjon når det kan brukes til å uttrykke behov, tanker og ideer i alle situasjoner hvor personen har behov for å kommunisere.  Det vil kreve tid, kompetanse, engasjement og støtte hos alle som skal samarbeide. Det er viktig at alle vet hva de går inn i, at de er informert om hva KnowMe går ut på og hva målet med kommunikasjonsløsningen er. En del av oppstartsprosessen i KnowMe kan være å definere samarbeidet og avklare ulike roller og forventninger. 

Skap entusiasme rundt KnowMe

Det er viktig at alle som deltar i KnowMe-prosjektet er klar over sin rolle når det gjelder hvordan prosessene kan bedre personens livskvalitet, gi mer forutsigbarhet og skape de trygge rammene han eller hun fortjener i sitt liv. Å være sammen med mennesker med store sammensatte funksjonsnedsettelser vil kreve mye av kommunikasjonspartneren i form av å være observant på kroppsuttrykk og lyder, og tolke om det kan ligge en mening bak disse. Bevisstheten man etter hvert erfarer å ha med seg i hverdagen når det gjelder dette, vil skape mer entusiasme og man vil kanskje oppleve at personen kommuniserer mer og føler seg bedre forstått. Det er mye kunnskap man opparbeider seg om personen og det er veldig viktig å huske på at denne kunnskapen er verdifull å bringe videre til andre som skal bli kjent. Bruk derfor kameraet mye og dokumenter kommunikasjon og samspill i alt som skjer i hverdagen.

Organiser en gruppe basert på nettverket rundt brukeren

Nettverket er en gruppe som består av mennesker som kjenner personen godt, inkludert foreldre/verge. Det burde være definert i startfasen hvem som skal inviteres inn i nettverket og hvem som skal ha ansvar for å invitere. Det burde være minst en «administrator» per arena hvor personen oppholder seg, som barnehage, skole, avlastning, dagsenter og bolig. Det vil være hensiktsmessig at denne gruppen blir enige om en arbeidsprosess og avtaler hvem og hvilken arena som har ansvar for hva.


Fikk du svar på spørsmålet ditt?